Szkoła Podstawowa nr 21 w Gorzowie Wlkp.

Gimnazjum nr 11 w Gorzowie Wlkp. powstało po reorganizacji systemu kształcenia i oparło się na bazie i tradycjach Szkoły Podstawowej nr 21 w Gorzowie Wlkp.

Szkoła Podstawowa nr 21 rozpoczęła swoją działalność 1 września 1989 roku.

Inicjatorami jej budowy byli mieszkańcy powstałego na początku lat 80-tych osiedla Piaski. Przez wiele lat ich dzieci uczyły się w Szkołach Podstawowych nr 1 i 8.

Codzienne dojazdy tramwajem były uciążliwe i niebezpieczne, szczególnie dla tych najmłodszych. Rodzice powołali więc do życia Społeczny Komitet Osiedlowego Samorządu Mieszkańców, który usilnie zabiegał o utworzenie na tym terenie brakujących, a bardzo potrzebnych, placówek oświatowo-wychowawczych. Zabiegi te zostały poparte przez Komisję Oświaty i Wychowania oraz przez Zespół Młodych Radnych Miejskiej Rady Narodowej.

W roku 1985 rozpoczęto budowę szkoły. Wicedyrektorem SP nr 8 i jednocześnie pełnomocnikiem do spraw budowy SP nr 21 została p. Helena Pilimon.

To dzięki jej staraniom budowa przebiegała dość sprawnie, a przychylność Inspektora Oświaty, p. K. Burghardta, z pewnością w tym pomagała.

Wiosną 1989 r. było już prawie pewne, że szkoła "ruszy". Lato 1989 r. dla nowych władz szkoły (dyr. Urszuli Łaszczewskiej, wicedyr. Iwony Brenk i kierownika administracyjnego p. J. Burghardta) zapowiadało się bardzo gorące dosłownie i w przenośni. Nauczyciele stawili się do pracy wcześniej, bo już w połowie sierpnia, aby przygotować budynek na przyjęcie uczniów. Oni sami spontanicznie im w tym pomagali, podobnie jak znajomi, żołnierze i chłopcy z pobliskiej "budowlanki". Razem sprzątali, nosili, skręcali i ustawiali meble i różnorakie pomoce szkolne.

Szkoła, widoczna z okien większości osiedlowych bloków, była w stanie zadowolić nawet najbardziej kapryśnych. W porównaniu z podobnymi tego typu obiektami posiadała wiele zalet: bardzo duży, przestronny hol, szerokie korytarze, ułatwiające uczniom zmianę klas i przyjemne spędzanie przerw, obszerne, jasne sale lekcyjne posiadające często zaplecza, dużą stołówkę z nowocześnie wyposażoną kuchnią, świetlicę i bawialnię dla młodszych dzieci, pomieszczenia biblioteki i czytelni, radiowęzeł szkolny i największą ówcześnie w Gorzowie salę gimnastyczną z kompleksem boisk i małym stadionem piłkarskim.

1 września 1989 odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego

Naukę w nowej szkole rozpoczęli uczniowie klas I -VI (pełne osiem klas było dopiero za dwa lata).

W 1994 roku otrzymaliśmy drugi budynek, który przeznaczono dla klas I - III. Spowodowało to wyraźną poprawę warunków pracy uczniów i nauczycieli. W kolejnych latach szkoła sukcesywnie wzbogacała się o nowe wyposażenie.

W 1997 r., dzięki staraniom rodziców i sponsorów, w głównym budynku powstała pracownia komputerowa. Dzisiaj mamy już dwie dobrze wyposażone gabinety z 20 komputerami.

Szkoła to przede wszystkim uczniowie. To dzięki nim bardzo szybko klasy i korytarze stały się przytulne. To oni doprowadzili otoczenie szkoły do porządku. Zbierali kamienie, wyrywali wyższe od nich zielsko, sadzili drzewka, krzewy i kwiaty, siali trawę. Dziś już niewiele osób pamięta tamten "księżycowy" krajobraz sprzed 10 lat. Szybko powstał samorząd uczniowski. W jego pracę zaangażowały się klasy szóste, wówczas najstarsze w szkole. Ich uczniowie, dumni ze swojej pozycji w szkole, przez trzy lata dawali z siebie wszystko. Okazali się prawdziwymi gospodarzami szkoły.

Już w pierwszym roku rozpoczął działalność zespół gimnastyki artystycznej, który do dziś uatrakcyjnia nasze imprezy. Uczniowie od dziewięciu lat redagują gazetkę szkolną "Patrzydło". Od kilku lat istnieje również zespół taneczny "Tańczące Nutki", bez którego nie odbędzie się żadna ważna uroczystość szkolna. Szkoła ma także swoje tradycje.

W kalendarz imprez wpisał się już na stałe Bal Niepodległościowy, zapoczątkowany 9 XI 1990 roku. Od czerwca tego samego roku obchodzimy corocznie Dzień Sportu Szkolnego. Pięć lat temu niemałym wydarzeniem był pierwszy Festiwal Piosenki Szkolnej, który także wszedł na stałe do tradycji. W maju każdego roku uczniowie przygotowują dla swoich mam uroczystą wieczornicę.

Nasza szkoła jest otwarta i gościnna. Współpracujemy z klubami sportowymi i wypożyczamy im salę gimnastyczną. W ciągu 10 lat wielokrotnie gościliśmy uczestników rejonowych i wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

W marcu 1998 roku to właśnie u nas obradowało II Forum Samorządów Szkolnych - FOSA. W roku bieżącym dostąpiliśmy zaszczytu organizacji miejskiej inauguracji nowego roku szkolnego 1999/2000.

1 września 1999 roku pierwszy dzwonek zabrzmiał już nie w SP nr 21, ale w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, bo tak brzmi teraz nazwa naszej placówki.

To także pierwszy dzwonek w Gimnazjum nr 11, które nazwę ma od kilku lat, ale tradycje od kilkunastu.

Dzięki staraniom Dyrekcji i nauczycieli, przy poparciu rodziców i przychylności władz oświatowych oraz miejskich, obok siebie stanęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 i Gimnazjum nr 11.

W dniu 12 maja 2006 roku po wieloletnich przygotowaniach przyjęliśmy za patrona szkoły, bohaterską młodzież z 1918 roku, Orlęta Lwowskie.
Uroczystości rozpoczęły się rano w kościele mszą świętą z poświęceniem sztandaru a następnie przemarszem ulicami osiedla do szkoły gdzie przygotowano debatę dyskusyjną o Orlętach Lwowskich i wystawę osiągnięć uczniów całego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11.
Punktualnie o godz. 12.00 spotkaliśmy się na udekorowanej hali widowiskowo-sportowej i uczestniczyliśmy w przepełnionym patriotyzmem wydarzeniu słowno-muzycznym zaprezentowanym przez uczniów, którzy także znakomicie poprowadzili całość widowiska.
Przybyło bardzo wielu zaproszonych i znamienitych gości z doradcą premiera, prezydentem miasta i kuratorem oświaty na czele, którzy w swoich przemówieniach podkreślali trafny wybór patrona i jako wzór do naśladowania w czasie zagrożenia ojczyzny.
Po części artystycznej i oficjalnej wysłuchaliśmy piosenek lwowskich w wykonaniu zespołu muzycznego Związku Kresów Południowo-Wschodnich.

22 lutego 2006 roku radni miejscy uporządkowali numerację szkół.
Od 1 września 2006 roku Gimnazjum nr 11 ostatecznie zmieniło nazwę na Gimnazjum nr 21 kontynuując już pod innym tylko numerem dobre tradycje tej samej szkoły.
W dalszym ciągu Gimnazjum nr 21 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących ale także pod zmienionym numerem na 21.
Obecnie wraz ze szkołą podstawową wszystkie 3 jednostki oświatowe posiadają numer 21.

Z dniem 1 września 2017 roku weszła w życie ustawa sejmowa o organizacji oświaty, która wygasza i likwiduje gimnazja zmieniając je na szkoły podstawowe.
Ponownie wracamy więc do starej, ale nieco rozbudowanej nazwy:
Szkoła Podstawowa nr 21
z Oddziałami Integracyjnymi
i z Oddziałami Sportowymi
im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wlkp.


Sprawdź czy posiadasz
zainstalowany program
Adobe Flash Player
konieczny do
odtworzenia filmu
Przedstawiamy film o Zespole Szkół nr 21, do którego należy Gimnazjum nr 21, zrealizowany przez nauczyciela języka polskiego i informatyki, pana Ireneusza Skubickiego z udziałem Maćka Niklasa, ucznia klasy 3 a, w roli lektora.
Autor starał się w 12 - minutowym skrócie pokazać najważniejsze cykliczne i jednorazowe wydarzenia z historii Szkoły.
Nasze tradycje, osiągnięcia i sukcesy w dziedzinie nauki, kultury i sportu.
Szczególnie eksponowany jest teatr uczniowski zdobywający wiele nagród na przeglądach i występach konkursowych, a którego opiekunem jest twórca filmu.Raport z ewaluacji, to efekt końcowy kilkutygodniowej pracy zespołu wizytatorów ds. ewaluacji w szkole
Wszyscy zainteresowani rzetelną oceną danej szkoły, w szczególności rodzice mogą zapoznać się z obiektywnym i szczegółowym opisem, czy i w jaki sposób dana szkoła spełnia stawiane jej wymagania, po to, aby jak najlepiej wybrać szkołę dla swojego dziecka.
Końcowy raport jest źródłem informacji na temat badanej placówki. Określa poziom spełniania wymagań stawianych szkołom przez państwo. Tworzy opis pozwalający rodzicom, uczniom, nauczycielom i wszystkim zainteresowanym dowiedzieć się, jak wartościowe są działania podejmowane w szkole.
Pomaga rodzicom jeszcze lepiej poznać szkołę, do której chodzi ich dziecko i podjąć decyzję w której powinno kontynuować edukację. Jest pomocny nauczycielom i dyrektorowi w planowaniu rozwoju szkoły. Organom prowadzącym i władzom oświatowym służy do prowadzenia efektywnej polityki oświatowej.
Po co szkołom ewaluacja?
Badanie zostało zrealizowane w dniach 24.11.2014 - 04.12.2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszły panie: Beata Wachowiak i Grażyna Kołogrecka-Dul.
Badaniem objęto 128 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 76 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 32 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).
Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerami szkoły, a także obserwacje lekcji, obiektu i analizę dokumentacji.
Dzięki raportowi uzyskaliśmy odpowiedzi na następujące pytania:
  • czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej?
  • czy szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji?
  • czy szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z egzaminu gimnazjalnego?
Każde z tych wymagań dana szkoła może spełnić na poziomie od E do A:
  • Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
  • Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
  • Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
  • Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
  • Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
We wszystkich kontrolowanych obszarach otrzymaliśmy ocenę "B", która określa Gimnazjum nr 21 jako szkołę o wysokim stopniu wypełniania wymagań stawianych placówkom oświatowym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wyszczególnionym przez ewaluatorki powodem braku uzyskania poziomu "A" była "tylko" 90% obecność rodziców na zebraniach i wywiadówkach, co przy dostępie do dziennika elektronicznego i tak uważamy za sukces w kontaktach mających na celu bezpośrednie przekazanie wyników nauki i zachowania.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w proces ewaluacji zewnętrznej w naszej szkole - Nauczycielom, Rodzicom, Uczniom, Pracownikom Niepedagogicznym, Partnerom Szkoły, Przedstawicielom Samorządu oraz instytucjom i organizacjom współpracującym ze szkołą, za wyrozumiałość, zrozumienie, wzajemną pomoc, obiektywne opinie, ujawnienie wszystkich zalet szkoły i jak zawsze, doskonałe przygotowania do zajęć.
Dziękujemy szczególnie Nauczycielom za pracę ze wszystkimi uczniami w rozwijaniu ich talentów, pasji, umiejętności, wspomaganiu w opanowaniu podstawy programowej i uczynieniu szkoły taką, do której chce się chodzić.
Takie wyniki można osiągać tylko poprzez nieustanne podnoszenie wymagań uczniom i sobie samemu.

20 lat Szkoły Podstawowej nr 21 - czytaj więcej...
nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepszą
stronę internetowąV miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl