Szkoła Podstawowa nr 21 w Gorzowie Wlkp.


Szanowni Państwo!
Od 2004 roku możemy wybrać, na co przekazać 1% swojego podatku.
Dzięki temu sami decydujemy o przeznaczeniu tej kwoty i tak płaconej fiskusowi. Możemy rozliczyć ją na rzecz budżetu państwa lub też możemy aktywnie włączyć się do akcji, która pomoże poprawić jakość kształcenia dzieci i młodzieży. Uzyskane w ten sposób środki nie obciążają osobistego budżetu, ponieważ pieniądze w rzeczywistości pochodzą ze skarbu państwa.
Kolejny raz mamy szansę wesprzeć działania organizacji pracujących na rzecz wspólnego dobra. Jako podatnicy możemy zdecydować, kto dostanie nasze pieniądze - 1% podatku należnego urzędowi skarbowemu. Jeśli nie wesprzemy żadnej organizacji pożytku publicznego (OPP), to ta kwota nie zostanie w naszej kieszeni - trafi do kasy państwa.
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w akcji "1% dla mojej szkoły", która także w tym roku obejmie zasięgiem całą Polskę. Sama akcja jest prosta i przejrzysta, a co najważniejsze nie trzeba ponosić żadnych dodatkowych kosztów.

Akcja "1% dla mojej szkoły" skierowana jest głównie do osób odprowadzających podatek i tych wszystkich, dla których ważna jest edukacja swoich dzieci i poprawa jakości kształcenia. Dzięki temu może nastąpić przekazanie swojego podatku właśnie na rzecz konkretnej instytucji, w naszym przypadku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 21 w Gorzowie Wlkp.

Poniżej pokazujemy jak wypełnić odpowiednią rubryczkę w formularz PIT-37:

Już teraz dziękujemy wszystkim Państwu za pomoc!


W poniedziałek, 7 marca o godz. 18.00, odyło się w pokoju nauczycielskim naszego Zespołu Szkół, spotkanie organizacyjno - założycielskie powstającego Stowarzyszenia Przyjaciół ZS 21. (Gimnazjum nr 21)
Stowarzyszenie będzie organizacją zrzeszającą wszystkie osoby pragnące włączyć się w społeczny ruch na rzecz edukacji w ZS 21.
Cel, to wspomaganie w realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz utrzymania bazy szkoły. Dążenie do rozwoju ucznia z jego indywidualnymi zainteresowaniami, potrzebami i predyspozycjami.
W myśl nowych przepisów podatkowych każda osoba będąca podatnikiem będzie mogła zdecydować o przekazaniu 1% swojego podatku od dochodu na rzecz Stowarzyszenia przy naszej szkole i tym samym dofinansować jej budżet będąc przekonanym o celowości przekazanych środków pieniężnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Gromadzenie funduszy pochodzących z dobrowolnych darowizn rodziców i sympatyków szkoły.
 2. Wspieranie uczniów, rodziców i szkoły w zakresie organizowania pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
 3. Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych fundując im stypendia i umożliwiając dostęp do różnego rodzaju źródeł wiedzy /wyjazdy, stały dostęp do komputera, fachowa literatura, nauczyciel rozwijający umiejętności ucznia/.
 4. Wspomaganie ZS 21 przy realizacji zakupów pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły i drobnych remontów.
 5. Wspieranie uczniów znajdujących się w trudnych warunkach materialnych poprzez udzielanie stypendiów.
 6. Wspieranie osób niepełnosprawnych.
 7. Organizowanie kontaktów współpracy z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 21

STATUT

Rozdział I
Nazwa, teren, siedziba

Art.1
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 21 w skrócie zwane dalej Stowarzyszeniem.

Art. 2
Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Art. 3
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Gorzów Wielkopolski.

Art. 4
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona

Art. 5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Art. 7
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.


Rozdział II
Cele i środki działania


Art.8

Celem Stowarzyszenia jest:
 1. Wspomaganie ZS nr 21 w realizacji zadań dydaktycznych opiekuńczo-wychowawczych.
 2. Pomoc ZS nr 21 w utrzymaniu i rozwoju bazy szkoły.
 3. Dążenie do rozwoju ucznia zgodnie z jego indywidualnymi zainteresowaniami, potrzebami i predyspozycjami.
 4. Wspieranie, w pierwszej kolejności, uzdolnionych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Art. 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Gromadzenie funduszy pochodzących z dobrowolnych darowizn rodziców i sympatyków szkoły.
 2. Wspieranie uczniów, rodziców i szkoły w zakresie organizowania pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
 3. Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych fundując im stypendia i umożliwiając dostęp do różnego rodzaju źródeł wiedzy / wyjazdy, stały dostęp do komputera, fachowa literatura, nauczyciel rozwijający umiejętności ucznia/.
 4. Wspomaganie ZS 21 przy realizacji zakupów pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły i drobnych remontów.
 5. Wspieranie uczniów znajdujących się w trudnych warunkach materialnych poprzez udzielanie stypendiów.
 6. Wspieranie osób niepełnosprawnych.
 7. Organizowanie kontaktów współpracy z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami na terenie miastaGorzowa Wlkp.
Art. 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


Rozdział III
Członkowie

Art. 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych,
 2. członów wspierających,
 3. członków honorowych.
Art. 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.
Art. 13

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
 • uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach itp. Organizowanych przez Stowarzyszenie;
 • zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem Stowarzyszenia;
 • zaskarżania do walnego Zebrania Członków, uchwały zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 • aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 • regularnego opłacania składek
Art. 14

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego r biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w art. 12 ust 1.
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział -z głosem doradczym -w statutowych władzach Stowarzyszenia
 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
Art. 15

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;
 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
 • skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłata składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający l rok;
 • wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki.
Art. 16

Od uchwał zarządu w sprawie wykluczenia członka przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wykluczenia W przypadku złożenia odwołania, do czasu rozpatrzenia, prawa członkowskie osoby wykluczonej pozostają w zawieszeniu.

Art. 17

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
 1. Informacji o planowaniu i wykonaniu budżetu;
 2. Informacji o życiu i działalności Stowarzyszenia;
 3. Zabierania głosu w sprawach, którymi zajmuje się Stowarzyszenie;
 4. Wysuwania własnych propozycji nowych kierunków działań Stowarzyszenia;
 5. Włączania się w akcje organizowane przez Stowarzyszenie;
 6. Włączania się w proces powszechnej konsultacji przygotowanych projektów nowych rozwiązań
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia


Art. 18

Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Warne Zgromadzenie
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna
Art. 19

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuj e spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej polowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uch walić głosowanie tajne.
Art. 20

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokoptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, zwykłą większością głosów.

Walne Zgromadzenie Członków

Art. 21

Walne Zgromadzenie jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia i może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 1. Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz na rok
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz na 3. lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Vi członków zwyczajnych Stowarzyszenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku. Obraduje ono jedynie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Art. 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 1. Określanie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia
 2. Przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 3. Przyjmowanie sprawozdań stałych grup zadaniowych powołanych przez Zarząd;
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 5. Wybór członków Zarządu stowarzyszenia (zarząd liczy ośmiu członków). Wybory odbywają się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do uczestnictwa w wyborach. W przypadku braku quorum wybory mogą odbyć się w drugim terminie, po upływie jednej godziny, w obecności co najmniej jednej czwartej uprawnionych do uczestnictwa w wyborach. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani przez władzę, która dokonała ich wyboru lub powołania. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Wybór członków Komisji Rewizyjnej (trzech członków). Wybory odbywają się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do uczestnictwa w wyborach. W przypadku braku quorum wybory mogą odbyć się w drugim terminie, po upływie jednej godziny, w obecności co najmniej jednej czwartej uprawnionych do uczestnictwa w wyborach. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani przez władzę, która dokonała ich wyboru lub powołania;
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie innych uchwał;
 8. Uchwalanie zmian w statucie.
 9. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
Art. 23

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia
 1. W Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia
 2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć zainteresowani członkowie wspierający i honorowi wyłącznie z głosem doradczym.
 3. Zarząd zawiadamia pismem wszystkich członków zwyczajnych na 2 tygodnie przed terminem zwołania Walnego Zgromadzenia.
Art. 24

Zarząd Stowarzyszenia
 1. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Stowarzyszenia, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik oraz trzech członków Zarządu. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie: Prezesa Stowarzyszenia, dwóch Wiceprezesów oraz Sekretarza i Skarbnik Wyboru dokonują w ciągu 14 dni od dnia wybrania Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu winny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Są one zwoływane przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu Zarząd powinien uchwalić regulamin pracy Zarządu.

Art. 25

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
 1. podejmowanie uchwał w sprawach członkostwa;
 2. podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji;
 3. wydawanie regulaminów;
 4. powoływanie stałych grup zadaniowych i ich przewodniczących w celu wykonania określonych zadań związanych z realizacją celo w statutowych Stowarzyszenia;
 5. rozwiązywanie stałych grup zadaniowych, odwoływanie przewodniczących tych grup; .
 6. przygotowanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia dla Walnego Zgromadzenia;
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
 8. bieżąca kierowanie pracami Stowarzyszenia
 9. podejmowanie decyzji dotyczących planów finansowych Stowarzyszenia,
 10. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
 11. prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
 12. zarządzanie zasobami Stowarzyszenia,
 13. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
Art. 26

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu - w tym Prezesa

Art. 27

Komisja Rewizyjna jest jedna z władz Stowarzyszenia
 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy do pięciu osób wybrane przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. W ciągu 14 dni od wyboru członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego składu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja może uchwalić regulamin pracy Komisji.
 2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu ani pozostawać z takim członkiem w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, nie może też być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 4. Komisja Rewizyjna jest powołana dla kontroli Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. Kontrola jest przeprowadzana przynajmniej raz w roku. Komisja Rewizyjna może żądać przedstawienia przez władze Stowarzyszenia wszelkich dokumentów oraz powierzać badanie dokumentacji finansowej biegłym rzeczoznawcom na koszt Stowarzyszenia
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
 6. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia
 7. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli i występuje z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowai2yszenia
 8. Komisja Rewizyjna może zgłaszać wniosek o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków wybranych (dobranych) przez Zarząd w trakcie kadencji.
Art. 28

O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności powyżej połowy uprawnionych. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, na Walnym Zgromadzeniu, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, na posiedzeniu Zarządu- Prezesa Stowarzyszenia, a na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej -przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia


Art. 29

Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować krajowe i zagraniczne dotacje, dotacje z funduszy celowych, darowizny, składki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

Art. 30

W ramach gospodarki finansowej Stowarzyszenia zabronione jest
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
Art. 31

1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
 1. Składki członkowskie;
 2. Dobrowolne wpłat
 3. Korzyści z ofiarności publicznej.
 4. Wpływy z działalności Statutowej.
 5. Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność Stowarzyszenia lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.
2. Środki finansowe, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w Banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 3 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

Art. 32

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczany do podziału między członków Stowarzyszenia

Art. 33

Stowarzyszenie może przejmować w zarząd lub dzierżawę majątek administracji publicznej, spółdzielczy, spółek prawa handlowego lub prywatny.


Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


Art. 34

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia zapadają na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów w obecności minimum połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, podejmując decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia, decyduje o przekazaniu majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia , nie uregulowanych w statucie, maja odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20,poz. 104 z późniejszymi zmianami).
Rozdział VII


Art. 35

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sadu rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.


nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepszą
stronę internetowąV miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl